Clubreglement

Bestuur

De bestuursfuncties, zoals weergegeven in bovenstaand organigram, worden ingevuld door middel van verkiezingen tijdens de algemene ledenvergadering. De functies van de vaste medewerkers worden ingevuld door de bestuursleden. De bestuursleden worden verkozen door een meerderheid van de stemmen van de aanwezige leden op de algemene ledenvergadering. Jonge leden, van U11 tot en met U17 worden hierbij door een van hun ouders vertegenwoordigd. Bij gelijk aantal stemmen is de stem van de overige bestuursleden doorslaggevend. De manier waarop gestemd wordt, wordt tijdens de algemene ledenvergadering vastgelegd.

De "ambtstermijnen" bedragen voor de penningmeester 1 jaar, voor de secretaris 2 jaar en voor de technisch directeur en de voorzitter 3 jaar. Voor de coördinator is de ambtstermijn 1 jaar. Hierbij wordt ernaar gestreefd dat nooit alle bestuursleden gelijktijdig worden vervangen.
Het bestuur staat in voor de goede organisatie van het clubbeleid. Zij doet dit door regelmatig te vergaderen en overleg te plegen met haar medewerkers.

Algemene ledenvergadering

Op het einde van elk schermseizoen (in principe medio mei) vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. Tijdens deze vergadering geeft het bestuur verslag van de werking van de club in het voorbije seizoen. Zij geeft ook haar evaluatie hiervan. Daarop volgt een toelichting bij de visie op het komende seizoen. Tijdens de algemene ledenvergadering worden de vrijkomende bestuursfuncties herkozen (zie hoger). Tenslotte komen hierin ook punten aan bod die door de leden worden aangebracht. Dit in de mate dat de agenda van de vergadering dit toelaat. Indien er voor essentiële punten niet tot een beslissing is gekomen, wordt een volgende vergadering ter opvolging georganiseerd.

Bijdragen en verzekering

Iedereen die lid wenst te worden van Parcival dient een jaarlijkse bijdrage te betalen aan de club.
Naast de lidmaatschapsbijdrage dient ook een bijdrage betaald te worden voor de nationale licentie. Het bedrag van deze licentie wordt bepaald door de Vlaamse Schermbond maar is te betalen via de club. Deze stort het bedrag integraal door aan de Vlaamse Schermbond. Als bewijs van aansluiting ontvangt ieder lid een licentiekaart. Zonder deze kaart kan er niet deelgenomen worden aan schermcompetities, maar ook binnen de club kan je geweigerd worden voor de trainingen. De licentie houdt immers ook je sportverzekering in. Samen met de betaling van de bijdragen dient een doktersattest te worden overgemaakt aan het bestuur. Deelnemers aan internationale toernooien dienen dit ieder jaar te doen. Leden tot 14 jaar en leden ouder dan 55 jaar dienen het doktersattest twee jaarlijks af te leveren. Andere leden dienen het doktersattest maar om de 5 jaar af te leveren. De jaarlijkse bijdrage en het doktersattest dienen in principe voldaan te zijn voor de aanvang van het seizoen. Personen die tijdens het schermseizoen lid wensen te worden, kunnen dit in zoverre de trainers van de betreffende groep van oordeel zijn dat dit nog kan zonder de kwaliteit van de lessen te schaden. In het gunstige geval voldoen deze leden zo spoedig mogelijk aan bovenstaande vereisten.

Schermkledij

Het bestuur vraagt aan de leden om tijdens het schermen zoveel mogelijk de reglementaire schermkledij te dragen. Er wordt nooit geschermd zonder masker. Leden die tegen deze richtlijn ingaan kunnen onmiddellijk door een bestuurslid of een trainer de zaal worden uitgewezen.
Voor de jeugdleden (dit is tot en met U17) geldt de volgende regeling:

  • Er wordt van de nieuwe leden niet verwacht dat ze vanaf september in volledige uitrusting komen schermen. Ze kunnen het materiaal van de club gebruiken. Daarvoor wordt er wel een bijdrage van € 10 gevraagd.
  • Na de kerstvakantie beschikt iedereen best over een eigen handschoen, masker en mechanische floret.
  • Leden die later aan competities wensen deel te nemen, schaffen zich bovendien een schermbroek en -vest aan.

Voor de leden in de overige categorieën vragen we om na een periode van 6 maanden in eigen materiaal te voorzien. De schermer voorziet bij voorkeur alle materiaal van zijn naam. Voor de aankoop van materiaal kan de schermer zich richten tot een materiaalmeester of trainer. Elk lid dat aan trainingen deelneemt, draagt degelijke sportschoenen (dit is zonder zwarte zool en bij voorkeur met een lage zool) en draagt ter bescherming van de benen minstens een lange joggingbroek. Degenschermers dragen bij voorkeur steeds een schermbroek.

Materiaal dat ter beschikking wordt gesteld door de club wordt met respect behandeld. Wie materiaal beschadigt, vergoedt de schade.

Gedrag

Aan alle leden die groepstrainingen krijgen, wordt gevraagd minimum 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn, zodat deze tijdig kan starten. Bij het binnen komen en weer verlaten van de schermzaal gaat de schermer de lesgevers groeten. Het persoonlijke materiaal dat in de zaal wordt gebracht, wordt tijdens de trainingen netjes aan de zijkanten gezet, zodanig dat dit de schermers niet hindert. Er wordt steeds op een voorzichtige manier met schermmateriaal omgegaan.
De leden hebben - tenzij uitdrukkelijke toelating van een trainer of materiaalmeester - geen toegang tot de materiaalruimte. Schermers die gebruik maken van een piste, maken deze regelmatig vrij, zodat alle leden evenwaardig gebruik kunnen maken van de pistes.

Teneinde een goede clubsfeer te waarborgen, worden geweld en onbetamelijkheden niet geduld. Bij het niet-naleven hiervan kan het lid onmiddellijk door een bestuurslid of een trainer de zaal worden uitgewezen. Bij grove overtredingen tegen het clubreglement houdt het bestuur zich het recht voor om het lidmaatschap onmiddellijk op te zeggen, zonder enige terugbetaling van bijdragen.

Wedstrijden

Binnen alle categorieën overleggen de schermers met hun trainers om te bepalen aan welke tornooien zal worden deelgenomen. Indien er per ploeg wordt geschermd, zijn het - ongeacht de categorie - de trainers die de samenstelling van de ploeg bepalen. Wanneer de club een ploeg afvaardigt op een tornooi, wordt het inschrijvingsgeld door de club betaald. Onkosten voor het niet meebrengen van de nodige scheidsrechters worden in principe niet door de club terugbetaald.
Op de wedstrijd moet de schermer zich houden aan het reglement van de organisator en zich sportief gedragen. Meestal betreft het het internationaal F.I.E. reglement qua materiaal en gedrag, zoals in vertaling terug te vinden is op de website van de vlaamse schermbond (VSB) tenzij anders vermeld.

Bij onsportief gedrag en /of het niet naleven van het reglement kan er een sanctie worden opgelegd door het bestuur op vraag van de schermmeester.

Tweede club

Eerste en tweede club

Om te beginnen willen we duidelijk het verschil aangeven tussen de ‘eerste club’ en de ‘tweede club’.
In de eerste club volg je de trainingen, krijg je individueel les, en als je naar een wedstrijd gaat, scherm je voor deze club. Je kan hier ook in het bestuur zitten of evenementen mee helpen te organiseren.

Als je ook regelmatig nog bij een andere club gaat schermen, dan is dit je tweede club. Hier kan je schermen tegen andere schermers, maar je krijgt hier in principe geen les, en je kunt geen bestuursfuncties uitoefenen.

Waarom gaan sommige schermers bij een andere club schermen?

Dit kan verschillende redenen hebben. Sommigen willen extra kunnen schermen tegen andere competitieschermers om zich zo beter voor te bereiden op tornooien. Ook kan het zijn dat ze in de week in een andere stad, provincie wonen zodat ze daar een club zoeken om door te week te trainen.

Parcival als eerste club: wat te doen als je overweegt om je bij een tweede club aan te sluiten?

Als je je bij een tweede schermclub aan wil sluiten, vragen we of je dit eerst met je lesgever wilt bespreken. Hij kan meer informatie geven over de andere clubs zodat je de club kunt kiezen die het beste aan je wensen voldoet.
Op deze manier blijven de lesgevers ook op de hoogte van wie nog in een andere club schermt.

Parcival als tweede club

Als je al bij een andere club schermt en Parcival als tweede club hebt gekozen dan kan je elke week vrij komen schermen, zonder les te krijgen. Het inschrijvingsgeld is uiteraard aangepast. Pas op! Als je een tweede club hebt gekozen, kijk dan steeds of deze erkend is door de Vlaamse Schermbond. Alle clubs die erkend zijn, staan op de website van de Vlaamse schermbond. Je weet dan zeker dat deze club met alle nodige papieren en verzekeringen in orde is.

Transfer van club

Voor schermers tussen 12 en 50 jaar geldt in principe dat veranderen van club enkel mogelijk is in juni van elk seizoen. Er zijn uiteraard nog verdere mogelijkheden; voor meer informatie over transfers kan je terecht op de website van de Vlaamse schermbond.

Als je nog vragen hebt, kan altijd terecht bij lesgevers en leden van het bestuur.

Varia

Het bestuur en haar medewerkers staan steeds open voor kritische bedenkingen, suggesties, ... bij de werking van de club.